OBRAČUN ZARADA

Obračun zarade nije obična računska operacija, već složen proces o kome mora da brine kvalifikovana osoba. Ovo je jedan izuzetno važan i bitan zadatak svakog poslodavca koji je usko povezan sa njegovim poslovanjem. Sa jedne strane odražava vezu poslodavca i države (obračun i isplata mesečnih poreskih obaveza – plaćanje poreza i socijalnih doprinosa), dok sa druge strane snažno utiče na održavanje poverenja između radnika i poslodavca.

Složene stvari prepustite profesionalcima

Savremeni uslovi poslovanja stvaraju stalne promene i zahtevaju usklađenost sa zakonskom regulativom u oblasti Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak građana i u oblasti Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Veliki i brz tehnološki napredak, kai i velika potreba da softverska rešenja za obračun zarada budu najmodernija i da se stalno nagograđuju, stvaraju potrebu da se usluge za obračun zarada poveravaju stručnim licima i iskusnom poslovnom partneru.

  • isplata po osnovu radnog odnosa
  • isplata po osnovu rada van radnog odnosa
  • angažovanje bez prava na zaradu ili naknadu za rad (volontiranje, stručno osposobljavanje, stručno usavršavanje).

    Kod svake od ovih kategorija isplata potrebno je voditi računa o specifičnostima obračuna (poreska oslobođenja, posedovanje odgovarajuće dokumentacije za primenu odgovarajućih poreskih oslobođenja, status osiguranja lica prilikom obračuna i primene odgovarajućih stopa doprinosa i slično), kao i o samim specifičnostima i podacima o dokumentu (ugovor) koji je osnova zaključenja posla koji će rezultirati isplatom.
Scroll to Top